สัญลักษณ์แทนความหมาย จุดดำเนินงานภายใต้โครงการต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว JBIC โครงการ มผช. โครงการอุตสาหกรรมดีเด่น
โครงการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถอุตสาหกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โครงการ คพอ. มูลนิธิช่างหัตถศิลป์ไทย
โครงการการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ (TOPOTOP) ให้บริการข้อมูลปรึกษาแนะนำ